Đại thừa khởi tín luận trực giải (Hám Sơn)

31/03/2017 - 10:33
LỜI GIỚI THIỆU (của ngài Từ Vân Quán Đỉnh, Cư sĩ Dương Văn Hội và Đại sư Hám Sơn) - PHÁP GIỚI DUYÊN KHỞI TÔNG HOA NGHIÊM
31/03/2017 - 10:18
GIẢI THÍCH đề tựa và kệ mở đầu - GIỚI THIỆU SƠ VỀ LUẬN
31/03/2017 - 09:42
NÓI VỀ PHẦN NHÂN DUYÊN
31/03/2017 - 07:23
NÓI VỀ PHẦN LẬP NGHĨA
31/03/2017 - 07:04
HIỂN THỊ CHÁNH NGHĨA (1) - Tâm chân như (không và bất không) - Tâm sanh diệt (Giác và bất giác) - 4 Không kính - 3 tế và 6 thô - Tướng đồng và tướng khác - Nhân duyên sanh diệt - 5 thức và 6 nhiễm.
31/03/2017 - 06:49
HIỂN THỊ CHÁNH NGHĨA (2) - Nói về nghĩa huân tập - Sở kiến của hai loại Bồ-tát - Hội tướng vào thật - Hiển động tĩnh chẳng hai.