2 ***** TÍCH TRUYỆN PHÁP CÚ *****

22/11/2017 - 08:49
Viên Chiếu dịch - theo bản Anh ngữ Buddhist Legent của học giả Eugene Watson Burlingame.
05/11/2017 - 04:41
Viên Chiếu dịch - theo bản Anh ngữ Buddhist Legent của học giả Eugene Watson Burlingame.
27/10/2017 - 05:31
Viên Chiếu dịch - theo bản Anh ngữ Buddhist Legent của học giả Eugene Watson Burlingame.
17/10/2017 - 16:14
Viên Chiếu dịch - theo bản Anh ngữ Buddhist Legent của học giả Eugene Watson Burlingame.
11/10/2017 - 13:10
Viên Chiếu dịch - theo bản Anh ngữ Buddhist Legent của học giả Eugene Watson Burlingame.
05/10/2017 - 09:24
Viên Chiếu dịch - theo bản Anh ngữ Buddhist Legent của học giả Eugene Watson Burlingame.