Thánh ngôn

10/03/2017 - 14:51
Thiền đạo tu tập - Chang-chen-chi - Kinh thi
17/11/2016 - 23:48
Bạch Ẩn Huệ Hạc – Cuộc đời, thư pháp, ngữ lục và họa phẩm - Bản dịch của Thuần Bạch và Ngọc Bảo
17/11/2016 - 23:19
Bạch Ẩn Huệ Hạc – Cuộc đời, thư pháp, ngữ lục và họa phẩm - Bản dịch của Thuần Bạch và Ngọc Bảo
17/11/2016 - 23:04
Bạch Ẩn Huệ Hạc – Cuộc đời, thư pháp, ngữ lục và họa phẩm - Bản dịch của Thuần Bạch và Ngọc Bảo
17/11/2016 - 22:53
Thư của Đại sư Bạch Ẩn viết cho một ni sư cao tuổi của phái Nhật Liên. Bạch Ẩn Huệ Hạc - Cuộc đời, ngữ lục, thư pháp, họa phẩm - Thuần Bạch và Ngọc Bảo
25/10/2016 - 10:52
H.T Henepola Gunaratana - Liên thuỷ lược dịch - Nguyệt San Giác Ngộ số 172