Thánh ngôn

09/11/2018 - 07:37
Bạch Ẩn Huệ Hạc - Cuộc đời, Ngữ lục, Thư pháp và Hội họa. Thuần bạch và Ngọc Bảo dịch.
06/10/2017 - 04:40
Trích kinh Đại Bát Niết-bàn - Phẩm Phạm Hạnh. Bản Hán Đại tạng kinh (ĐBNB 36 q - Q 16 & ĐBNB 40q - Q.18)
19/06/2017 - 15:14
Đây là một bài kinh rất lợi ích cho việc tu hành, được trích ra từ kinh Trung Bộ I, giúp người tu phân biệt rõ những gì cần thực hiện trong việc tu hành của mình.
25/03/2017 - 08:56
Trích trong Yếu Chỉ Hoa Nghiêm tập 2 - Chương Hoa Nghiêm Phát Bồ-đề Tâm - Tổ Pháp Tạng viết – Thích Nguyên Chơn dịch và chú
25/03/2017 - 08:52
Pháp sư Tịnh Không - Vọng Tây dịch
25/03/2017 - 08:45
Trích Bạch Ẩn Thiền Định Ca - Amakuki Sessan – Hạnh Huệ & Thuần Bạch