Duyên khởi

21/06/2018 - 00:40
Viết cho Báo Nguyệt san giác ngộ số 267 (PL2563)
20/04/2018 - 17:09
Viết cho Nguyệt san giác ngộ tháng 04/ 2018 số 265 (PL 2561)
17/08/2017 - 13:41
Viết cho báo Nguyệt San Giác Ngộ số 257 - Tháng 08/2017 (PL 2561)
15/06/2017 - 16:32
Viết cho Báo Nguyệt San Giác Ngộ số 255 (06/2017 - PL 2561) và 256 (07/2017 - PL 2562)
14/05/2017 - 09:25
Viết cho Nguyệt san giác ngộ số 254 (05/2017 - Phật lịch 2561)
26/03/2017 - 22:15
Duyên thay đổi thì pháp thay đổi, giá trị của pháp cũng theo đó mà thay đổi. Không thể có một giá trị phổ quát để khẳng định.