Phổ thông

27/03/2017 - 13:40
Trong mớ hỗn độn đó, hình tượng Bồ tát Địa Tạng vẫn sừng sững.“Địa là dày chắc.Tạng chứa đủ”. Có phải đó là thông điệp mà chư Phật muốn nói với thế giới rằng: Trong cái vô thường vẫn còn một cái thường.
27/03/2017 - 13:37
Thuyền nan một chiếc cỏn con / Đưa ta qua bến qua bờ yêu thương
27/03/2017 - 13:33
Thích làm Tổ thành Phật, nhưng chánh kiến tu hành không có, không muốn từ bỏ tham dục cũng như ngưng dứt dòng vọng niệm, thành khi Ma thuyết: “Pháp thân sẵn đủ trong mỗi người. Chẳng cần trừ vọng. Trừ, là pháp đối trị, chưa lìa nhị biên phân biệt, không thể thành Phật.
27/03/2017 - 13:29
Mẹ mất, tôi tụng tám vạn biến chú vãng sinh như thiên hạ đã dạy. Ngày đó chưa biết tu là gì. Cũng chưa gặp được Hòa thượng.
27/03/2017 - 13:27
Dân trong nước phải biết ân quốc vương, là do quốc vương biết dùng chánh pháp trị nước. Các tệ nạn xấu được ngăn ngừa, là ngăn bớt nghiệp bất thiện cho chúng dân. Các thiện nghiệp được phát huy, là đang giúp chúng dân huân tập thiện nghiệp.