Đại thừa khởi tín luận nghĩa ký (Hiền Thủ)

31/03/2017 - 06:08
Phần giới thiệu của dịch giả.
31/03/2017 - 05:52
Bao gồm các phần : MỞ ĐẦU (Nhân duyên giáo xuất hiện - Nhiếp thuộc tạng nào? - Hiển phần hạn của giáo - Căn khí - Giáo thể năng thuyên - Tông thú sở thuyên - Giải thích đề mục của luận - Thời gian tạo luận - Niên đại phiên dịch - Theo văn giải thích : TỰ PHẦN - CHÁNH TÔNG - Trình bày luận thuyết) - PHẦN NHÂN DUYÊN - PHẦN LẬP NGHĨA .
31/03/2017 - 05:31
Bao gồm các phần : PHẦN GIẢI THÍCH - Hiển thị chánh nghĩa.
31/03/2017 - 05:11
Bao gồm các phần : GIẢI THÍCH (tt) - 4 không kính - 9 tướng Bất giác - Nhân duyên sinh diệt - 5 loại thức. .
31/03/2017 - 05:02
Bao gồm các phần : GIẢI THÍCH - 6 hiễm tâm - nghĩa huân tập.
31/03/2017 - 04:49
Bao gồm các phần : Đối trị tà chấp - Phân biệt tướng phát tâm vào đạo - Phần tu hành tín tâm - Phần Khuyến tu và lợi ích. Lưu thông.