13 phẩm Trung luận

13 PHẨM TRUNG QUÁN LUẬN (4)

Phẩm PHÁ NGŨ ẤM

04/04/2017

PHÁ NGŨ M

Ngũ m là sc, th, tưởng, hành và thc m, ch cho thân xác vi nhng cm th, suy ng, phân bit … mt con người (nói rng là chúng hu tình).

Tuy nói phá ngũm, nhưng đây chỉ phá riêng phn sc m. Ly đó biểu trưng cho 4 ấm còn li.

若離於色因
Nếu lìa sc nhân ra
色則不可得
Sắc t không thđược
若當離於色
Nếu phi lìa sc qu
色因不可得
Sắc nhân không thể được (1)
離色因有色
Lìa sắc nhân có sc
是色則無因
Sắc y t không nhân
無因而有法
Không nhân mà có pháp
是事則不然
Việc y là không đúng     (2)
若離色有因
Nếu lìa sc có nhân
則是無果因
Đó là nhân không quả
若言無果因
Nếu nói nhân không qu
則無有是處
Thì không có việc này      (3)

Luận để thy : Sc nhân và sc qu không th tn ti, nếu không có nhau.

SẮC NHÂN là nhng DUYÊN dùng để to thành mt pháp mi. Pháp mi được to ra đó gọi là SC QU.

Như sắc thân ca ta thì SC NHÂN là 4 đại, SC QU là sc thân. 4 đại là 4 thứ to nên sc thân, nên gi là SC NHÂN. Sc thân là cái được to thành t 4 đại nên gi là SC QU.

. Không có nhân là 4 đại thì không th có qu là sc thân. Cho nên, KHÔNG NHÂN MÀ CÓ SC, thì SY LÀ KHÔNG ĐÚNG.

. Không có sắc thân thì 4 đại không hẳn đã là nhân của sc thân, mà ch là 4 yếu t riêng l, có th là nhân làm thành các pháp khác. Nếu không có sc thân mà vn gi 4 đại là nhân ca sc thân thì điều đó không đúng, nên nói NẾU NÓI NHÂN KHÔNG QU, thì KHÔNG CÓ VIỆC NÀY.

Đây là hiển bày mt Duyên khi ca sc nhân và sc qu. Không có SC NHÂN thì không có SC QU mà trước khi có SC QU thì cũng không có SC NHÂN. Có cùng có, không cùng không.

若已有色者
Nếu đã có sắc qu
則不用色因
t không dùng sc nhân
若無有色者
Nếu không có sắc quả
亦不用色因
ng không dùng sc nhân (4)
無因而有色
Không nhân mà có sắc
是事終不然
Sự y là không đúng
是故有智者
Cho nên người có trí
不應分別色
Không nên phân biệt sc (5)

Luận để thy : Không th khng định sc qu là CÓ hay KHÔNG.

. Khi cho SẮC QU là có, tc có t tánh thì SC QU này t có, duy nht và thường tr, tc không cn đến SC NHÂN mi xut hin được. Trên thc tế, không có sc nhân thì không bao gi có sc qu.

Như 4 đại là nhân to thành sc thân. Nếu cho sc thân là có, thì nó tồn ti độc lp vi 4 đại. Tc không có 4 đại vn có sc thân. Trên thc tế, không có 4 đại thì không có sc thân.

. Nếu SC QU là không, đương nhiên không có SẮC NHÂN.

Điều này cho thy, nhng nhn định rơi vào nhị biên phân bit không phi là những nhn định đúng đắn. Nên nói “Cho nên người có trí, không nên phân bit sc”. NGƯỜI CÓ TRÍ là ch cho người nhn ra được l thc ca vn pháp thế gian. Dù là người không biết ch, mà nhn ra được l thc ca vn pháp, vn gi là người có trí. Còn có bằng cp hc v, mà không thy được thc tướng ca vn pháp, thì không gi là người có trí. Nói chung, NGƯỜI CÓ TRÍ có th không có bng cp, cũng có th có bng cp, nhưng là người có kh năng thấu sut được thc tánh ca vn pháp.

PHÂN BIỆT là ch cho phạm vi ca s chia ch phân định, mà quan điểm và định kiến chính là nn tng để nó sinh khi.

若果似於因
Nếu qu ging vi nhân
是事則不然
Việc y thì không đúng
果若不似因
Nếu qu không ging nhân
是事亦不然
Việc y cũng không đúng (6)

Luận để thy : Không th khng định sc nhân và sc qu là mt hay là khác.

NẾU QU GING VI NHÂN tc qu và nhân là mt. Như 4 đại và sc thân là mt. Nếu chúng là mt, thì các th làm t 4 đại đều gi là sc thân. Điều này không đúng. Có những th hình thành từ 4 đại nhưng không phải là sc thân. Vì thế, tuy sc thân được hình thành t 4 đại, nhưng sắc thân không hoàn toàn là 4 đại. Đây nói không phải mt.

NẾU QU KHÔNG GING NHÂN tc nhân khác qu. Nhân khác qu thì không có nhân vn có qu. Nhưng lìa nhân thì không quả. Như sắc thân khác 4 đại, thì không có 4 đại vn có sc thân. Nhưng lìa 4 đại thì không có sc thân.    

Tóm lại, SC NHÂN và SC QU không mt cũng không khác. Đây là một dng ca BÁT BT. Đó là thực tướng ca SC NHÂN và SC QU.

受陰及想陰 Thọ m và tưởng m
行陰識陰等Hành ấm và thc m
其餘一切法Ngoài ra tất c pháp
皆同於色陰Đều đồng như sắc m (7)

Thực tướng ca vn pháp thế gian đều như sắc m, đều là pháp Duyên khi, không pháp nào có t tánh ca riêng nó.

若人有問者
Nếu người có đến hi
離空而欲答
Lìa không mà muốn đáp
是則不成答
Đ
ó là chẳng thành đáp
俱同於彼疑
Đều đồng vi nghi kia (8)
若人有難問
Nếu người có nn vn
離空說其過
Lìa không nói lỗi y
是不成難問
Thì không thành nạn vn
俱同於彼疑
Đều đồng vi nghi kia (9)

Đây là cách chỉ bày đối đáp sao cho phù hợp vi thc cht ca vn pháp thế gian. Pháp thì không cđịnh, ch tùy đối tượng mà có câu tr li. Song đều phi ly cái KHÔNG LÌA TÁNH KHÔNG này mà đối đáp.

Đức Pht im lng hay tr li bt đầu bng 4 ch vô, bt, phi, ly. Các thin sư đánh, hét v.v… đều bt ngun t cái KHÔNG LÌA TÁNH KHÔNG này. Tt cđều nhm hin bày thc tướng ca vn pháp.

Trong kinh Pháp Bảo Đàn, Lục T dy 36 phép đối như sau “Ví như có người hi các ông ‘Ti là gì?’. Hãy đáp ‘Sáng là nhân, tối là duyên, sáng hết thì tối. Dùng sáng t ti. Ly ti mà t sáng’”. Nghĩa là, ti không phi t bn thân nó có th ti nếu không nh có cái sáng. Ngược li chính nh so sánh vi cái sáng, mà ta biết có ti. Hin mt s vt hay mt hin tượng bng cách hin bày cái duyên khiến pháp hình thành như vậy, là đang hiển bày phn không tánh ca chúng. Đối đáp như vậy gi là KHÔNG LÌA TÁNH KHÔNG MÀ ĐÁP.