Thơ kệ

NGUYỆN TÔN KÍNH PHÁP

Chân hiền tâm

07/04/2017


Ân Phật Tổ không sao đền đáp
Ân mẹ cha cũng khó nghĩ bàn
Ân Thầy càng rộng mênh mang
Còn ân Tổ quốc chúng sanh chưa tròn

Tâm nguyện khắc ân này muôn tận
Dù ít nhiều cũng phải báo ân
Báo bằng công hạnh phát tâm
Báo bằng công hạnh lợi tha muôn loài

Con xin nguyện đời đời viên mãn
Báo, hóa thân, tự thọ dụng thân
Báo ân Phật dạy rõ ràng
Nguyện tôn kính pháp, nguyện hành theo kinh  Các tin khác