Bài giảng MP4 (CTT)

CON NGƯỜI TỪ ĐÂU SINH RA? (Phần 6)

Giảng ngày 02/12/2019 tại chùa Hưng Long.

20/01/2019
NỘI DUNG


. Nói về mối liên hệ giữa ngã và nghiệp


. Nói về hai loại chấp ngã : Chấp ngã của ý thức và chấp ngã của thức thứ bảy đối với thức thứ tám.


. Ta có thật làm chủ được thân tâm mình?

. Đến chùa học pháp tu hành chính là để lấy lại quyền làm chủ thân tâm.