Bài giảng MP4 (CTT)

CHÂN TÂM TRỰC THUYẾT

Khai pháp tại Bến Tre, ngày 03.03.2019

05/07/2019

SINH HOẠT PHẬT PHÁP TẠI GIA KỲ 42

Đề tài giảng : Chân Tâm Trực Thuyết

Người giảng : Chánh Tấn TuệPHẦN THAM VẤN

Chánh Tấn Tuệ & Chân Hiền Tâm