Thiền

16/02/2018 - 01:43
Viết cho báo Nguyệt San Giác Ngộ kỳ 263 (PL2563)
11/10/2017 - 13:02
Báo Nguuyệt San Giác Ngộ số 259 - Tháng 10/2017 (PL 2561)
16/09/2017 - 12:07
Viết cho Báo Nguyệt San Giác Ngộ số 258 Tháng 9 - 2017 (PL2561)
14/04/2017 - 13:42
Cuộc đời và đạo nghiệp (1284 - 1330
14/04/2017 - 12:42
Viết cho Nguyệt San Giác Ngộ số 253
10/03/2017 - 05:39
Tâm này là sở y (tánh) của tất cả pháp. Không có pháp nào có cội gốc riêng. Như ngủ mê rồi mộng mà thấy tướng các cảnh giới, thực chất thì các cảnh giới ấy không có, chỉ là tâm, do vô minh bất giác mà khởi.