Bài giảng MP4 (CTT)

CHÂN TÂM TRỰC THUYẾT (P.3)

Giảng tại chùa Hưng Long ngày 05.05.2019

05/07/2019

SINH HOẠT PHẬT PHÁP TẠI GIA KỲ 43

Chủ đề : Chơn tâm trực thuyết (P.3) - Thiền sư Phổ Chiếu

Giảng : Cư sĩ Chánh Tấn Tuệ